Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta (http://www.decorolka.pl/kontakt).

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę decorolka telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (decorOlka – Aleksandra Gajdzicka, 95-100 Zgierz, ul. 1. Maja 30/40 lok. 33, telefon: 505951428, kontakt@decorolka.pl). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy (www.decorolka.pl), co jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie decorolka w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, decorolka zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Zwrot pieniędzy następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Klienta rachunek. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. decorolka zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

decorOlka – Aleksandra Gajdzicka
ul. 1. Maja 30/40 lok. 33
95-100 Zgierz
Polska

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

decorolka ponosi koszty zwrotu towaru.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy (wg art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (pobierz)

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na poniższy adres:

decorOlka – Aleksandra Gajdzicka
ul. 1. Maja 30/40 lok. 33
95-100 Zgierz
Polska


Products Compare.